تبلیغات
car - همه چیز درباره بیمه اتومبیل
car

مطالب در مورد اتومبیل

بیمه شخص ثالث، بیمه سرنشین و بیمه بدنه

بیمه اتومبیل

بطور كلی بیمه اتومبیل جبران كننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد . بنابراین بیمه های اتومبیل را می توان به سه گروه تقسیم كرد:

بیمه نامه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل : خسارتهای مالی و خسارتهای جانی
تعهدات سرنشین: جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه
بیمه نامه بدنه اتومبیل: جبران خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه .

تعاریف و اصطلاحات مربوط به بیمه اتومبیل:

بیمه گر : شركت بیمه.
بیمه گذار : مشتری بیمه.
شخص ثالث : افرادی كه از سوی بیمه گذار یا راننده مورد مخاطره قرار می گیرند.
سرنشین : اشخاص سوار بر اتومبیل مورد بیمه .
مورد بیمه : اتومبیلی كه بیمه می شود.
بیمه بدنه : تعهدات شركت بیمه در مورد خسارتهائی كه به اتومبیل بیمه گذار وارد می شود.
تعهد مالی (خسارات مالی) : خسارتهای وارد به افراد ثالث كه در تعهد شركت بیمه است.
تعهد جانی (خسارات بدنی) : خسارتهائی ناشی از آسیب بدنی افراد ثالث كه در تعهد شركت بیمه می باشد.
 
معرفی بیمه شخص ثالث:

بیمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص می گردد، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث را پوشش می دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی كه رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.

شخص ثالث به كلیه افرادی می گویند كه در هنگام رانندگی ممكنست به آنها برخورد نمائیم.
البته بعضی اشخاص ثالث تلقی نمی شوند ، مثل : مالك ، بیمه گذار ، راننده و وابستگان اولیه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و سایر افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)

 طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كسانی كه اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ثالث می باشند.


انواع پوششهای بیمه شخص ثالث:

در این نوع بیمه نامه 2 نوع خسارت جبران می شود:

الف) خسارتهای وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالی نامیده می شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است كه با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است.

ب‌) خسارتهای وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشكی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد.

پس بیمه نامه شخص ثالث دارای دو پوشش مالی و جانی است كه جبران این خسارتها حداكثر مطابق رقمهای ذكر شده در بیمه نامه از سوی شركت بیمه قابل جبران می باشد.


 توضیح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :

1- تعهدات مالی حداقل 000/000/10 ریال .

تعهدات جانی فوت و نقص عضو كامل هر نفر 000/000/350 ریال .
بر مبنای قیمت 100 شتر در ماه عادی و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گردیده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه كامل یك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزایش می یابد.)

 توضیح 2 : ماههای حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذیقعده و ذیحجه می باشد.

 توضیح 3 : از آنجا كه برای تعیین میزان دیه ، شتر مورد محاسبه قرار می گیرد ، مقصرین حادثه در هنگام انتخاب نوع دیه بایستی شتر را كه بعنوان معیار محاسبه دیه در بیمه نامه معین گردیده  انتخاب نمایند.

 توضیح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشینان اتومبیل بیمه شده نیز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بیمه سرنشین قرار می گیرند و برای سهولت كار بیمه سرنشین نیز در كارت بیمه شخص ثالث صادر می شود و نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست.

 توضیح 5 : كوپنهای بیمه : در بیمه شخص ثالث همانگونه كه در تصویر آن مشاهده می شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یكی از كوپنها جدا شده و به شركت بیمه تحویل می شود.

شركت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و كوپنهای باقیمانده آنرا ملاك عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد كوپنهای موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.

 توضیح 6 : نرخ حق بیمه : نرخ حق بیمه اتومبیل در بخش راهنمای خرید بیمه توضیح داده شده است كه طبق قانون تخفیف عدم خسارت یا جریمه تعدد خسارت و یا جریمه نداشتن بیمه قبلی در نرخ های مصوب اعمال می گردد.

 توضیح 7 : چگونگی خرید بیمه نامه و اعلام خسارت : این توضیحات نیز در بخش راهنمای خرید بیمه و راهنمای دریافت خسارت تعریف شده است.

 توضیح 8 : برچسب بیمه شخص ثالث : طبق هماهنگی بعمل آمده فی مابین راهنمائی و رانندگی و شركتهای بیمه مقرراست كه كلیه دارندگان اتومبیلهای دارای بیمه نامه شخص ثالث در هنگام خرید بیمه یك برچسب شخص ثالث نیز دریافت نموده و روی اتومبیل خود نصب نمایندتا نیروی انتظامی با رؤیت آن متوجه دارا بودن بیمه نامه اتومبیل مذكور شده و موجب توقف آن نگردد.

نحوه دریافت برچسب در بخش اطلاعیه ها و اخبار سایت در تاریخ 4/9/85 درج شده است.

تعاریف و اصطلاحات مربوط به بیمه شخص ثالث :

بیمه گر : شركت بیمه

 بیمه گذار : مشتری بیمه

مورد بیمه : شخص یا وسیله و یا سرمایه ای كه بیمه شده.

حق بیمه : مبلغی است كه بابت خرید بیمه به شركت بیمه پرداخت می شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعیین شده بابت خرید بیمه است.

خسارت : زیانی كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد می نماید كه در خسارتهای جانی یا بدنی به آن غرامت بدنی هم می گویند و بر اساس رأی دادگاه ملاك محاسبه قرار می گیرد.

شخص ثالث : كلیه افراد غیر از راننده ، مالك و بیمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگی در مقابل راننده قرار می گیرند و احتمال حادثه برای آنها و اموالشان وجود دارد.

 زیاندیده : افرادی هستند كه در هنگام رانندگی و استفاده از مورد بیمه احتمال خطر برای آنها وجود دارد. زیاندیده همان شخص ثالث است.

بیمه مسئولیت : بیمه ای كه مسئولیت بیمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش می دهد.
پس بیمه شخص ثالث نوعی بیمه مسئولیت است.

پیشنهاد بیمه : درخواستی است كه بیمه گذار هنگام خرید بیمه نامه به بیمه گر ارائه می دهد و در آن مشخصات مورد بیمه و تقاضای خود را اعلام می نماید. اظهارت بیمه گذار در برگ پیشنهاد و در بیمه نامه قید گردید. و در هنگام پرداخت خسارت به زیاندیده مورد نظر قرار می گیرد.

خسارت مالی : خسارتهایی است كه به مال افراد ثالث وارد می شود.

خسارت جانی : خسارتهایی است كه به جان افراد ثالث وارد می شود و شامل فوت ، نقص عضو كلی و جزئی و هزینه پزشكی است.

كروكی یا گزارش انتظامی : گزارشی است كه نیروی انتظامی در هنگام بروز حادثه تهیه می نماید و زیاندیده ملزم است برای دریافت خسارت آنرا به شركت بیمه ارائه نماید.

 توضیح : خسارتهای كمتر از 000/000/1 ریال نیاز به كروكی ندارد اما لازم است اتومبیل مقصر و زیاندیده از طرف شركت بیمه رؤیت شود. ضمناً برای دریافت خسارت بدون كروكی بایستی هر دو اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث باشند.

- مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكی در بخش مربوطه در سایت درج گردیده است.

دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاكم قضایی كشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.

انواع دیه : انواع معمول دیه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترین نوع دیه با توجه به تعداد آن 100 شتر برای یك دیه كامل یك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر برای یك دیه كامل مرد در ماه حرام معمول گردیده است و مقصر نیز می بایست نوع دیه را بر اساس شتر انتخاب نماید تا با توجه به تعهد شركت های بیمه بر مبنای شتر مشكلی در پرداخت دیه نداشته باشد.

 دیه زن : دیه زن در اسلام چناچه از 3/1 دیه كامل تجاوز نماید نصف دیه مرد محاسبه می شود.

توضیح : جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید با روابط عمومی بیمه ایران به شماره های 88959232 – 88954674 تماس حاصل فرمائید.

همچنین شماره تلفن مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران به شماره 33117076  نیز پاسخگوی سؤالات و مشكلات شما خواهد بود.

 معرفی بیمه سرنشین:

از آنجا كه طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالك ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیكه سرنشین وسیله نقلیه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد،  بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه) قابل جبران می باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی می گردد .

عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یك كارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به كلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای كه به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهای سنگین اقدام نماید.

توضیحات مهم در مورد بیمه سرنشین :

 غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریدران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان كافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبی باشد.

 خسارت سرنشین از لحظه ای كه (مصدوم یا متوفی) قدم در ركاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای كه از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .

  در صورتیكه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشكی وی پس از تایید توسط پزشك معتمد شركت بیمه حداكثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشكی (كه حداكثر معادل یك دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود .

 غرامت فوت حداكثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گردید و حداكثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .

 چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه  در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت مندرج در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از رانندگان وسائط نقلیه تقاضا می شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود خودداری نمایند تا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای سرنشینان ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشكل مزبور نگردند .

اصطلاحات بیمه سرنشین :

بیمه گر : شركت بیمه
بیمه گذار : مشتری بیمه
مورد بیمه : اتومبیل و یا وسیله ای كه بیمه می شود.
سرنشین : افراد داخل اتومبیل شامل راننده و سایر سرنشینان كه طبق ماده 2 قانون شخص ثالث ، افراد ثالث تلقی نمی شوند.
هزینه پزشكی : وجهی از تعهدات سرنشین است كه جبران كننده هزینه های بیمارستانی است و حداكثر آن معادل10درصد تعهدات فوت و نقص عضو است.
نقص عضو : هرگاه عضوی از بدن فرد آسیب دیده و برای همیشه ناقص و یا معیوب شود ، اصطلاحاً آن فرد دارای نقص می باشد كه هزینه آن بر اساس نظریه پزشكی قانونی و تأیید پزشك معتمد شركت بیمه ، قابل پرداخت می شود.
حق بیمه سرنشین : مبلغی است كه بابت پوشش بیمه سرنشین از بیمه گذار دریافت می شود . معمولاً همراه با نرخ بیمه شخص ثالث محاسبه شده است. جدولهای ارائه شده در سایت بعنوان نرخ بیمه شخص ثالث همراه با نرخ سرنشین مجموعاً محاسبه شده است.

معرفی بیمه بدنه اتومبیل:

بیمه بدنه اتومبیل جبران كننده خسارات ناشی از حوادثی است كه برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور معمول و در بیمه نامه های عادی شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزی و دزدی كلی‌ می باشد.

حادثه: حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یكدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی

آتش سوزی: آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الكتریكی اتومبیل ناشی از كار آنها باشد قابل جبران نیست .

دزدی كلی: همانطوریكه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن كلا سرقت شود و دیگر كشف نگردد و یا آنكه اتومبیل به سرقت رفته كشف گردیده و پس از كشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید .

خطرات تبعی و تكمیلی: همانگونه كه ذكر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد كه در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندك پوششهای تكمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شركت را برای خود فراهم نماید .

انواع پوششهای تکمیلی:

سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه: چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت كلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیك و...) را بنماید كه پس از بازدید كارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .

لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی كه تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از 20% كل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد كرد .

شكست شیشه به تنهایی: با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شكست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شكست بواسطه تغییر دما و متراكم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكمیلی بوده و قابل جبران می باشد .

غرامت ایام تعمیرات:  در صورتیكه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام كارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت كار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تكمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندك به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار  می گیرد و بیمه گذار در این راستا نیز از خدمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد .

لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بیمه گر برای این پوشش تكمیلی 30 روز بوده و توقف مفید در تعمیرگاه ، زمان مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار و مورد تایید كارشناس بیمه گر است كه از آغاز عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان آن بطول خواهد انجامید . اما غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز كسر خواهد گردید .

 نوسانات قیمت: با توجه به اینكه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممكن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا كرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذكر است كه نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .

 بلایای طبیعی: با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد .

 خطرات ناشی از مواد شیمیایی: جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تكمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد .

توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:

مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و كلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود كه وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت كارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذكر است بهترین ملاك ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر كارشناس مجرب شركت بیمه ای است كه صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد.

چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شركت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شركت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد .

هر گونه تغییر در كاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شركت بیمه برسد .

اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:
 

بیمه گر : شرکت بیمه

بیمه گذار : مشتری یا مالک اتومبیل و یا شخصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارد و اتومبیل از سوی مالک به وی تحویل داده شده می تواند نفع بیمه ای یا مسئولیت خود را در قبال نگهداری از اتومبیل نزد شرکت بیمه ، بیمه کند و بیمه نامه را بنام خود نیز صادر می نماید.

فرانشیز : در قانون بیمه بخشی از هزینه خسارت بعهده راننده یا بیمه گذار می باشد که به آن فرانشیز می گویند که در حادثه و آتش سوزی ده درصد و در سرقت بیست درصد میباشد و حداقل مبلغ 000/500 ریال است.

هرگاه حادثه ای تکرار شود فرانشیز در مراحل بعد به همان میزان افزایش می یابد .
سرقت کلی و جزیی : سرقت کلی به معنای دزدیده شدن کل اتومبیل است اما چنانچه وسیله ای مثل رادیو ضبط و سایر وسایل اضافی دزدیده شود ( بدون آنکه اتومبیل بسرقت برده شود ) سرقت جزیی نامیده می شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزیی جزو خطرات اصلی بیمه بدنه نیست و در صورت نیاز بیمه گذار می تواند بعنوان پوشش اضافی اقدام به خرید آن بنماید.

استهلاک : اتومبیلهای مورد بیمه پس از 3 سال استفاده و کاربری دچار استهلاک می شوند و در چنین شرایطی ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قیمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت برای تطبیق هزینه لوازم نو با هزینه لوازم آسیب دیده که جنبه مستعمل پیدا نموده رقمی بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر می شود .

بازدید اولیه : برای اطمینان از سلامت اتومبیل در هنگام خرید بیمه ضروری است اتومبیل توسط کارشناس شرکت بیمه بازدید شود به این امر اصطلاحا بازدید اولیه می گویند.

چنانچه بیمه گذار قبل از پایان مهلت اعتبار بیمه بدنه مجددا برای سال بعد اقدام به خرید بیمه نامه نماید نیازی به بازدید اولیه نمی باشد . اما اگر تاریخ اعتبار بیمه نامه پایان گرفته و مشتری پس از پایان مهلت بیمه اقدام به خرید بیمه نامه مجدد بنماید لازم است که اتومبیل وی توسط کارشناس مجدداً بازدید و سلامت آن تایید شود.

بازدید مجدد : هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رؤیت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد ( پس از خسارت ) می گویند. علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی.

اصل حسن نیت : اگر چه قوانین و مقررات مدون در بیمه تمام اقدامات لازم را معین و تعریف نموده است اما اساس فعالیت بیمه از سوی بیمه گر و بیمه گذار حسن نیت طرفین می باشد که در بسیاری موارد مبنای اولیه خرید بیمه و یا پرداخت خسارت اصل حسن نیت می باشد.

شرایط عمومی : کلیه مقررات تعیین شده در بیمه که طرفین ملزم به رعایت آن هستند شرایط عمومی بیمه نامه نامیده  می شود که معمولا ضمیمه برگ بیمه نامه می باشد و برای کلیه خریداران بیمه بدنه اتومبیل و شرکت های بیمه قابل اجرا می باشد.

شرایط خصوصی : هر شرط و یا قراری که بین بیمه گذار و بیمه گر خارج از شرایط عمومی در نظر گرفته شود بعنوان شرایط خصوصی آن بیمه نامه تلقی گردیده و بایستی بعنوان شرط خصوصی و استثنا در بیمه نامه ذکر شود تا طرفین ملزم به اجرای آن باشند .

 منبع: سایت بیمه ایرانفهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
  به نظر شما بهترین خودروی تولید شرکت ایران خودرو از نظر کیفیت کدام است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها